Ref. 08.04.2014

STATIONSVÆNGET

Referat af ordinær generalforsamling for Grundejerforening Stationsvænget Horsens tirsdag, den 8. april 2014 kl. 19.00 hos Steen, Stationsvænget 51.

 

Deltagere:

 Arne–nr.2

 Michael – nr. 4

 Karen og Poul Erik – nr. 6

 Erik–nr.8

 Ole–nr.12

 Lone – nr. 14

 Maja og Henri – nr. 45

 Bjarne – nr. 47

 Maibrit – nr. 49

 Steen og Dorthe – nr. 51

 Afbudfranr.1+nr.10+nr.16

 Udeblevet fra nr. 3

 Fuldmagt fra nr. 10

Dagsorden

 Velkomst:

o Lone bød velkommen, og takkede Dorthe og Steen for at de ville give os husly.

 

 

Valg af dirigent:

o Majbritt blev vedtaget.

 

Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlem:

o Dorthe stillede op – blev valgt til formand.

o Kasserer Lone – blev genvalgt.

o Bestyrelsessuppleant Erik – blev genvalgt.

o Bestyrelsen er: Formand Dorthe, Næstformand og sekretær Karen, Kasserer Lone,

Bestyrelsessuppleant Erik og Revisor Ole.

 

Bestyrelsens beretning og orientering om det forløbne år:

o Der er sket mange ting i 2013.

o Vores Sankt Hans aften den 23/6 var en succes, hyggelig og dejligt vejr. Vi vil opfordre at

flere tilmelder sig.

o Bjarne valgte at trække sig som formand, og Lone blev konstitueret formand.

o Lone og Erik var til møde med kommunen vedr. støjvold og støjskærm.

o Støjvolden v/motorvejen (Peder Dans Vej) mener kommunen ikke vil give os mere larm, da

lyden vil falde ned samme sted, uanset om der er lavet nogen støjvold, da der er målt støj efter opsættelsen af denne. Hvis der er nogle der har noget at indvende ang. volden skal man kontakte vejdirektoratet pr. brev.

o Støjskærm v/jernbanen, dette undgår vi ikke, da der er for høj støj til de nye huse der skal bygges.

o Hvis vi ikke bliver enige om at betale for en ny vej, kan vi bestille en gratis vej syn, hvor kommunen så vurdere hvad de synes om vejens tilstand. Dernæst skal vi så igennem en åstedsforretning, som både tager lang tid og er dyrt.

o Lone har kontaktet Horsens vand, som oplyser at der er 2 strenget kloaksystem på Stationsvænget. Så vejen bliver ikke gravet op nu. Så dette var ikke nogen hindring for at vejen kunne blive lavet i år, som vi besluttede på generalforsamlingen i 2013.

o Lone og Allan har været til møde med Skov- og Naturstyrelsen vedr. skov og stier på arealet op mod Rugballe. Dette projekt er gået i gang.

o Grundejerforeningen Stationsvænget har meldt sig til et Skovrejsningsråd som repræsentant. Dette bliver varetaget af bestyrelsen alene.

 Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelsen: o Lone gennemgik 2013 regnskabet og det blev godkendt.

 Gennemgang af indkomne tilbud vedr. vejen:

o Beslutningen om at vejen skulle laves i år, er udsat til 2015. Så kan vi nå at få flere penge på

kontoen. Vedr. de indkomne tilbud var der delte meninger. Hvordan forholder vi os til kanter på vejen, afskrabning af græs, bredde af vejen, riste m.m. Der var også meninger om at indkomne tilbud skal indeholde så få forbehold som muligt. Bestyrelsen prøver at finde ud af hvordan vi skal gøre i situationen.

 Forslag til fastsættelse af kontingent:

o Den 1/6 betales der kr. 2.000 og den 1/11 betales der kr. 4.000 i 2014.

 Indkomne forslag:

o Vores hjemmeside – Det blev vedtaget at hjemmesiden kører 1 år mere til næste

generalforsamling. Samtidig skal vi lægge alle referater på hjemmesiden.

o Kontraktindgåelse advokat – Steen undersøger om et tilbud fra advokat om gennemsyn af

tilbud vedr. vejen, så vi ikke får en ekstra regning.

o Option i tilbud om overkørsel fra ny belægning til grundejerne – Hvordan forholder vi os til

fliser, sten og ral m.m. Dette prøver bestyrelsen at undersøge nærmere.

 Eventuelt:

o Fælles samling til Sankt Hans på det grønne areal igen i år.

o Vi opfordrer grundejere vedr. haveaffald på arealet ved banen, at det bliver kørt hen i den

afdeling efter Oles brændestabel.

 

Bestyrelsen afholder møde den 27. maj 2014 kl. 19 hos Erik i nr. 8.

 

På bestyrelsens vegne Karen Holme

 

 

Copyright © All Rights Reserved